Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(559-589):

OTUZBİRİNCİ SÖZ

Mi’rac-ı Nebeviyyeye dairdir (A.S.M.)

İHTAR: Mi’rac mes’elesi, erkân-ı îmâniyyenin usûlünden sonra terettüb eden bir neticedir. Ve Erkân-ı îmâniyyenin nurlarından medet alan bir nurdur. Erkân-ı îmâniyyeyi kabûl etmeyen dinsiz mülhidlere karşı elbette bizzât isbat edilmez. Çünkü: Allahı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melâikeyi kabûl etmeyen veya semâvatın vücûdunu inkâr eden adamlara Mi’racdan bahsedilmez. Evvelâ o erkânı isbat etmek lâzım geliyor. Öyle ise biz, Mi’racda istib’ad ile vesveseye düşen bir mü’mini muhatap ittihaz ederek, ona karşı beyân edeceğiz. Ara-sıra makam-ı istimâ’da olan mülhidi nazara alıp serd-i kelâm edeceğiz. Bazı sözlerde hakîkat-ı Mi’racın bir kısım lem’aları zikredilmişti. İhvanlarımın ısrarı ile ayrı ayrı o lem’aları hakîkatın aslıyla birleştirmek ve kemalât-ı Ahmediyyenin (A.S.M.) cemâline birden bir âyine yapmak için, inâyeti ALLAH’dan istedik.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi