Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

TEVHİDÎ BİR MÜNÂCAT VE MUKADDİMESİ

Hazret-i İmam-ı Ali Radıyallahu Anh ve Kerremallahu Vechehu, Kaside-i Celcelutiye’sinde kerâmetkârane Risâle-i Nur’dan haber verdiği yerde Risâle-i Nur’u “Sirâcınnûr” ve “Siracüssürc” nâmlariyle tesmiye ederek, Risâle-i Nur’un üç ismine iki isim ilâve etmesi cihetiyle ve bu risâlede “Sirâcınnûr” nâmı tekrarı münâsebetiyle, bu risâlenin âhirinde İmam-ı Ali Radıyallahu Anh’ın en mühim bir münâcatını iki derece tevsi’ ederek onun ulvî lîsaniyle ve dilimizi onun bir dili hesabiyle isti’mal edip, bu gelen münâcatı dergâh-ı Vâhid-i Ehad’e takdim ederiz.

MÜNÂCÂT

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi